Love is all you need.
Şimal, 15, İstanbul. Memnun oldum.
Home Theme Ask me anything Submit

Nailart lı ellerimle balkon ve demirlerini silerken verdiğim çaba görülmeye değerdi
Karşı apartmandaki bütün teyzeler hamaratlığımı övdüler
Geberiyorum arkadaşlar anlıyo musunuz ?

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter